Crossref Citations

1. Top 100 Cited Papers on Premenstrual Syndrome/Premenstrual Dysphoric Disorder: A Bibliometric Study
Mingzhou Gao, Hao Zhang, Changlin Wang, Xiangyu Mou, Qingjun Zhu, Jieqiong Wang, Dongmei Gao
Frontiers in Psychiatry  vol: 13  year: 2022  
doi: 10.3389/fpsyt.2022.936009