Crossref Citations

1. Adverse childhood experiences and human immunodeficiency virus testing among adults with human immunodeficiency virus risk behaviours
Jun Liu, Tingting Guo, Baihui Han, Xiaowei Cheng, Shifang Qu, Ruying Wang, Xinxin Dong, Jiaxin Fang, Jin Wang, Mengyao Tang, Yan Yao, Lina Jin
Stress and Health  vol: 40  issue: 1  year: 2024  
doi: 10.1002/smi.3262