Crossref Citations

1. Impact of COVID-19 on epidemic trend of hepatitis C in Henan Province assessed by interrupted time series analysis
Yanyan Li, Xinxiao Li, Xianxiang Lan, Chenlu Xue, Bingjie Zhang, YongBin Wang
BMC Infectious Diseases  vol: 23  issue: 1  year: 2023  
doi: 10.1186/s12879-023-08635-9