Crossref Citations

1. The relationship between individual-level socioeconomic status and preference for medical service in primary health institutions: a cross-sectional study in Jiangsu, China
Chunxia Miao, Xin Fang, Hong Sun, Yani Yin, Bo Li, Wenxing Shen, Jie Chen, Xiaojing Huang
Frontiers in Public Health  vol: 11  year: 2024  
doi: 10.3389/fpubh.2023.1302523