Crossref Citations

1. Water Intake and Handgrip Strength in US Adults: A Cross-Sectional Study Based on NHANES 2011–2014 Data
Dongzhe Wu, Chaoyi Qu, Peng Huang, Xue Geng, Jianhong Zhang, Yulin Shen, Zhijian Rao, Jiexiu Zhao
Nutrients  vol: 15  issue: 20  first page: 4477  year: 2023  
doi: 10.3390/nu15204477