Crossref Citations

1. Promoting a Cobalt Complex of Qingzhuan Dark Tea Polysaccharides on Fracture Healing in Rats
Min Zheng, Yong Chen, Ziyao Wang, Chen Xie, Chi Zhou, Le Wang, Fang Xiong, Ling Li, Jun Xing, Cai Wang, Hongfu Zhou
Tissue Engineering Part A  year: 2024  
doi: 10.1089/ten.tea.2023.0125