Crossref Citations

1. Assessment Tools for Health Literacy among the General Population: A Systematic Review
Hongyan Liu, Huan Zeng, Yang Shen, Fan Zhang, Manoj Sharma, Weiyun Lai, Yu Zhao, Genhui Tao, Jun Yuan, Yong Zhao
International Journal of Environmental Research and Public Health  vol: 15  issue: 8  first page: 1711  year: 2018  
doi: 10.3390/ijerph15081711