Crossref Citations

1. Risk factors of stillbirth in rural China: A national cohort study
Yimin Qu, Shi Chen, Hui Pan, Huijuan Zhu, Chengsheng Yan, Shikun Zhang, Yu Jiang
Scientific Reports  vol: 9  issue: 1  year: 2019  
doi: 10.1038/s41598-018-35931-1